บริการชำระภาษีท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ให้บริการการชำระภาษีท้องถิ่น