บริการของส่วนโยธา

ส่วนโยธา 

       มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต.  การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุง ซ่อม และจัดทำทะเบียน สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบก่อสร้างแก่อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งาน

       1.งานก่อสร้าง  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
       
  - งานก่อสร้างและบูรณาการ 
         - งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ 
         - งานก่อสร้างและบูรณะโครงการพิเศษ 
         - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
         - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
         - งานควบคุมการก่อสร้างถนน สะพาน รางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ 
         - งานธุรการประจำส่วนโยธา 
         - งานควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
         - งานจัดทำบันทึกข้อมูลทางด้านการก่อสร้าง 
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
       
 2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
        
 - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ 
         - งานออกแบบ งานเขียนแบบและคัดลอกแบบแปลนของอาคาร เขื่อน สะพาน
             และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ 
         - งานเขียนแผนที่ต่างๆ 
         - งานจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรมพร้อมจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ 
         - งานประเมินราคา 
         - งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตามระเบียบกฎหมาย 
         - งานตกแต่งสถานที่ 
         - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
     

 1.       งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
  - งานประสานสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า เป็นต้น รวมถึงกิจการประปา 
           - งานซ่อมแซมบำรุงรักษา ไฟฟ้าและประปา 
           - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
           - งานระบายน้ำ 
           - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
          4. งานผังเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
           - งานสำรวจและแผนที่ 
           - งานควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
           - งานการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง 
           - งานด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัด 
           - งานด้านการอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           - งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
          5. งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
           
  - งานสารบรรณ (รับ-ส่ง จัดทำ ตอบรับ จัดเก็บ หนังสือราชการของส่วนโยธา)
           - งานจัดทำฏีกาเงินเดือน ฏีกาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนโยธา 
           - งานบริการขออนุญาตปลูกสร้าง ขอใบรับรองสิ่งปลูกสร้าง
           - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย