ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 • *ประเภทประกาศ

 • *วิธีการจัดหา

 • ประเภทการจัดหา

 • ประเภทโครงการ

 • เลขที่โครงการ

 • ชื่อโครงการ

 • วันที่

 • ถึงวันที่

 • จำนวนเงินงบประมาณตั้งแต่

 • จนถึง

 • สถานะโครงการ

ผลการค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่
ประกาศ
ราคากลาง(บาท) สถานะ
โครงการ
ดูรายละเอียด
1 ส่วนโยธา ราคากลางโครงการก่อสร้างถมที่ดิน ที่สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 11/03/2559 262,000.00 ระหว่างดำเนินงาน
2 ส่วนโยธา โครงการก่อสร้างถมดินที่สาธารณะประจำหมู่บ้านบริเวณหลังปั๊มน้ำมันปตท.หมู่ที่ 3 17/03/2559 262,000.00 ระหว่างดำเนินงาน
3 ส่วนโยธา โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเข้าวัดทุ่งสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 1 บ้านด้าย 17/03/2559 123,000.00 ระหว่างดำเนินงาน
4 ส่วนโยธา โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบลาเหมืองทิศตะวันตก (ทางผ่านบ้านนายแอ ทาคามา) หมู่ที่ 6 บ้านป่าบงงาม 17/03/2559 387,000.00 ระหว่างดำเนินงาน
5 ส่วนโยธา โครงการก่อสร้างฝายน้าล้นพร้อมประตูปิดเปิดน้า หมู่ที่ 6 บ้านป่าบงงาม 17/03/2559 284,000.00 ระหว่างดำเนินงาน
6 ส่วนโยธา ก่อสร้าง BoxCulvert ชนิด Single Box (ท่อเหลี่ยมคอนกรีตชนิดช่องเดี่ยว) หมู่ 3 17/03/2559 282,000.00 ระหว่างดำเนินงาน