คณะผู้บริหาร

นายศุพชีพ มั่งคั่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย

  • นายประเสริฐ มะโนเสาร์

    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย

  • นายสมพงษ์ ทายะนา

    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย

  • นายสมศักดิ์ มหาวันดี

    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย