บุคลากรภายในองค์กร

ฝ่ายสมาชิกสภา อบต.

 • นายสุเทพ รัตนพรม

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย

 • นายจำรัส คำศักดิ์

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย

 • นายเฟื่องศักดิ์ เฟื่องวัฒนาพานิช

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย

 • นายสมศักดิ์ นาใจ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย หมู่ที่ 1

 • นายมานพ เชื้อเมืองพาน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย หมู่ที่ 1

 • นายประดิษฐ์ ภิระบรรณ์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย หมู่ที่ 2

 • นายสมคิด ทายะนา

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย หมู่ที่ 3

 • นางเพ็ญศรี บุญยืน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย หมู่ที่ 3

 • นางเมวิกา วรรณศักดิ์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย หมู่ที่ 4

 • นายโสภณ ผัดเป้า

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย หมู่ที่ 5

 • นายสมัย ขาเลศักดิ์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย หมู่ที่ 5

 • นายจาตุรนต์ สุยะเสาร์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย หมู่ที่ 6

 • นายวีระชาติ ใจภิภักดิ์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย หมู่ที่ 6

 • นายมานพ สุริยาศักดิ์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย หมู่ที่ 7

 • นายสมเกียรติ สุมัชยา

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย หมู่ที่ 7

 • นายสวัสดิ์ ดีน้อย

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย หมู่ที่ 8

 • นายสองเมือง ไชยชนะ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย หมู่ที่ 8

ฝ่ายสำนักงานปลัด

 • นายเฟื่องศักดิ์ เฟื่องวัฒนาพานิช

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย

 • นางสาวณัฐจิรา ยาวิราช

  นักวิชาการเกษตร

 • นางสาวสุมิตร สุริยะ

  นักพัฒนาชุมชน

 • นางอิสรีย์ โลหะกิจตระกูล

  บุคลากร

 • นางสาวกรกนก ฝ่ายเพชร

  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • นางขนิษฐา ภูสระ

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายชาญณรงค์ มหาวันดี

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ

 • นายเฉลิมเกียรติ กันทะศรี

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายกิตติพงษ์ ปินทรายมูล

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายรัฐภูมิ ปวนศักดิ์

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายศักดิ์ชัย กันทะวงค์

  ภารโรง

ฝ่ายส่วนการคลัง

 • นางวิภาดา ใจลังกา

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวสุมิตรา ขันคำ

  นักวิชาการพัสดุ

 • นางสาวเมทินี มูลรัตน์

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • นางสาววาสนา นาคสุทธิ์

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 • นางยุพาพรรณ์ ขันสุธรรม

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

 • นางสาวพิมพร สิทธิสุรินทร์

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 • นางสาวคล้ายฝัน สุวรรณศร

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

ฝ่ายส่วนการศึกษา ศาสนาฯ

 • นายเฟื่องศักดิ์ เฟื่องวัฒนาพานิช

  รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนการศึกษา

 • นางสาวสายสุณี จันทาพูน

  นักวิชาการศึกษา

 • นางสาววัชราภรณ์ วิเศษ

  หัวหน้าศูนย์เด็กเล็กวัดทุ่งสว่างอารมณ์

 • นางแสงเดือน ตาสาย

  ครูผู้ดูแลเด็กเล็กบ้านป่าบงงาม

 • นางสายพิน เชื้อเมืองพาน

  ผู้ดูแลเด็กเล็กวัดทุ่งสว่างอารมณ์

 • นายศุภชัย พงษ์ตุ้ย

  ผู้ดูแลเด็กเล็กบ้านป่าบงงาม

ฝ่ายส่วนโยธา

 • นายวิทยา คำหงษา

  หัวหน้าส่วนโยธา

 • นางภาณิชา กันแก้ว

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายพิเชษฐ์ ปงกันคำ

  ผู้ช่วยช่างโยธา

 • ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ วงค์สรรศรี

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

ฝ่ายกองช่าง