ข้อมูลทั่วไป อบต. บ้านด้าย

1. สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง ตำบลบ้านด้ายเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 8 ตำบลของอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตำบลบ้านด้ายตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่สายไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 25 กิโลเมตร
1.2 เนื้อที่ ตำบลบ้านด้ายมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 32.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 20,312 ไร่ อาณาเขต ติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้
- ทิศเหนือติดต่อกับตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย
- ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน
- ทิศใต้ติดต่อกับตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน และตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย
- ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลโป่งงาม ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย
1.3 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ของตำบลบ้านด้ายมีสภาพเป็นที่ราบทางตอนกลางและตอนใต้ เป็นที่ราบเชิงเขาทางทิศตะวันตก
1.4 จำนวนหมู่บ้าน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ 1 บ้านด้าย
หมู่ 2 บ้านกิ่วพร้าว
หมู่ 3 บ้านดงป่าสัก
หมู่ 4 บ้านสันทรายน้อย
หมู่ 5 บ้านสันปูเลย
หมู่ 6 บ้านป่าบงงาม
หมู่ 7 บ้านสันสลี
หมู่ 8 บ้านป่าก๋อย

หมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน มีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด

1.5 ประชากร มีประชากรทั้งสิ้น 3,866 คน แยกเป็นชาย 1,862 คน หญิง 2,004 คน (ข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง ณ เดือนพฤษภาคม 2554)
 
จำนวนประชากรในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
ตำบลบ้านด้าย / หมู่บ้าน
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม
หมายเหตุ
หมู่ 1 บ้านด้าย
431
480
911
 
หมู่ 2 บ้านกิ่วพร้าว
155
146
301
 
หมู่ 3 บ้านดงป่าสัก
214
230
444
 
หมู่ 4 บ้านสันทรายน้อย
307
337
644
 
หมู่ 5 บ้านสันปูเลย
181
201
382
 
หมู่ 6 บ้านป่าบงงาม
254
246
500
 
หมู่ 7 บ้านสันสลี
85
87
172
 
หมู่ 8 บ้านป่าก๋อย
235
277
512
 
รวม
1,862
2,004
3,866
 
 
1.6 จำนวนครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 3,866 คน มีจำนวนครัวเรือน 1,638 ครัวเรือน (ข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง ณ เดือนพฤษภาคม 2554) แยกเป็นหมู่บ้านดังนี้
ตำบลบ้านด้าย / หมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
หมายเหตุ
หมู่ 1 บ้านด้าย
385
 
หมู่ 2 บ้านกิ่วพร้าว
122
 
หมู่ 3 บ้านดงป่าสัก
183
 
หมู่ 4 บ้านสันทรายน้อย
263
 
หมู่ 5 บ้านสันปูเลย
175
 
หมู่ 6 บ้านป่าบงงาม
220
 
หมู่ 7 บ้านสันสลี
75
 
หมู่ 8 บ้านป่าก๋อย
215
 
รวม
1,638
 
 
2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ
ราษฎรในตำบลบ้านด้าย ประกอบอาชีพเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้

- การเกษตร (ทำนา, ทำสวน, ทำไร่, เลี้ยงสัตว์)
- รับจ้าง
- ธุรกิจ / ค้าขาย
- รับราชการ

2.2 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

- ปั๊มน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง
- ปั๊มน้ำมันหลอดแก้ว จำนวน 3 แห่ง
- โรงสี จำนวน 3 แห่ง
- ลานรับซื้อสินค้าการเกษตร จำนวน 2 แห่ง
- ฟาร์มสุกร จำนวน 2 แห่ง
- ฟาร์มไก่ไข่ จำนวน 3 แห่ง

2.3 กลุ่มองค์กรทางการเกษตร

- กลุ่มเกษตรกรทำนา บ้านด้าย
- บ้านด้ายพัฒนา
- สตรีสหกรณ์ บ้านด้าย
- กลุ่มเกษตรพัฒนา
- กลุ่มแนวร่วมเกษตรภาคเหนือ
- ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
- พัฒนาเกษตรบ้านป่าบงงาม
- สตรีสหกรณ์บ้านสันปูเลย
- พัฒนาสวนแตงโม
- กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์
- กลุ่มพัฒนาสามัคคี
- กลุ่มฉางข้าว
- ป่าก๋อยเกษตรพัฒนา
- กลุ่มพันธุ์ข้าว
- กลุ่มเลี้ยงปลา
- กลุ่มธนาคารข้าว
- กลุ่มปุ๋ยชุมชน
- กลุ่มปลูกพืชปลอดสารพิษ
- กลุ่มรถไถนาสันสลี (ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล)
- กลุ่มผู้ปลูกถั่วเหลือง

 
3. สภาพทางสังคม
3.1 การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนหลาย จำนวน 1 แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง

3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

3.2.1 วัด ที่อยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์อำเภอแม่สาย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
- วัดบ้านด้าย (วัดทุ่งสว่างอารมณ์) หมู่ที่ 1
- วัดบ้านสันทรายน้อย หมู่ที่ 4
- วัดสันปูเลย หมู่ที่ 5
- วัดบ้านป่าบงงาม หมู่ที่ 6

3.2.2 วัด ที่อยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์อำเภอเชียงแสน แต่อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
- วัดบ้านสันสลี หมู่ที่ 7
- วัดไชยสถาน บ้านป่าก๋อย หมู่ที่ 8

3.2.3 โบสถ์ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
- โบสถ์เมโทดิส หมู่ที่ 3

3.3 การสาธารณสุข

- สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บ้านด้าย หมู่ที่ 1
- สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 2 แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ตู้ยามตำรวจ 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านด้าย หมู่ที่ 1
- มีสมาชิก ศูนย์อำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 ศูนย์ตั้งอยู่ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย

 
4. การบริการพื้นฐาน
4.1 การคมนาคม

การคมนาคมในเขตตำบลบ้านด้าย ที่ใช้ในการติดต่อกับส่วนราชการและติดต่อระหว่างประชาชนใช้เส้นทางหลัก 4 เส้นทาง คือติดต่อกับอำเภอแม่สาย มีจำนวน 2 เส้นทางสายบ้านโป่ง – บ้านด้าย เป็นถนนลาดยางของทางหลวงชนบทขนาดผิวจราจรแคบ กว้างประมาณ 6.00 เมตร ยาวประมาณ 9.00 กิโลเมตร (ผ่านเขตตำบลศรีเมืองชุม) เลี้ยวซ้ายมุ่งสู่อำเภอแม่สาย ติดต่อกับอำเภออื่นอีก จำนวน 2 สาย คือสายบ้านด้าย – ปางหมอปวง ติดต่อกับอำเภอเชียงแสน และสายบ้านด้าย – สันธาตุ ติดต่อกับอำเภอแม่จัน
- ถนนลาดยางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน จำนวน 4 สาย
- ถนนลูกรัง / หินคลุก เชื่อมต่อระหว่างตำบลและหมู่บ้าน จำนวน 4 สาย

4.2 การไฟฟ้า

ตำบลบ้านด้าย มีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ทุกหมู่บ้าน

4.3 แหล่งน้ำธรรมชาติ

- แม่น้ำ/ลำน้ำ จำนวน 4 สาย คือ ลำน้ำโป่ง, ฮ่องแฮ่, ลำน้ำแม่คำ, ลำน้ำมะ
- หนอง, บึง จำนวน 1 แห่ง คือ หนองโคม

4.4 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝาย จำนวน 23 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น จำนวน 35 แห่ง
- บ่อโยก จำนวน 5 แห่ง
- ประปา จำนวน 10 แห่ง
- ประมงหมู่บ้าน/ประมงโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง

 
5. ข้อมูลอื่น ๆ
5.1 สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของหมู่บ้าน

1. ไข่เค็ม
2. เสื่อกก
3. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
4. งานจักสาน

5.2 สถานประกอบการ หรือ โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่

1. ลานข้าวรับซื้อข้าวเปลือก
2. โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
3. โรงงานน้ำดื่ม
4. โรงสีข้าว
5. ฟาร์มสุกร
6. ฟาร์มไก่ไข่
7. กลุ่มผู้เลี้ยงปลา

 

 

"ส่งเสริมวัฒนธรรม บำรุงการศึกษา เน้นความซื่อสัตย์
พัฒนาคุณภาพชีวิต มลพิษหมดไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย

สำนักงานปลัด

  • มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราขการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล